AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESlVE, DREJTORlA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMlMIT PROFESIONAL PUBLIK VLORE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr.
554, date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”: udhezimit nr.14 date 27 .05.2021 “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsirnit dhe formimit profesional si dhe aspektet e menaxhirnit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit “,

Drejtoria Rajonale e Ofrimit te Formimit Profesional Publik Vlore, ju njofton krijimin e vendeve te lire per pozicionet:

 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Instalim dhe mirembajtje e rrjetit elektrik (me kohe te pjesshme);
 • (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Servis xhenerik ne automjete te lehta (me kohe te pjesshme);
 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Saldim (me kohe te pjesshme);
 • 4 (kater) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Kuzhine ne Vlore dhe 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Kuzhine ne Sarande (me kohe te
  pjesshme).
 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Parukeri (me kohe te pjesshme);
 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Berber (me kohe te pjesshme);
 • 2 (dy) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Manikyr-Pedikyr (me kohe te pjesshme);
 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Estetike (me kohe te pjesshme);
 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Udherrefyes turistik (me kohe te pjesshme);
 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-prakrik ne kursin Sekretari me kohe te pjesshme);
 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Web Design (me kohe te pjesshme);
 • 2 (dy) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin Gjuhe angleze (me kohe te pjesshme);

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

 

1118