AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESIVE, ZVAKPA KOLONJE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe  Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date
29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.246
prot, date 08.04.2024, “Njoftim  per vend te lire pune”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Korçe, protokolluar ne AKPA me nr.988 prot, date
11.04.2024 d “Njoftim per vend te lire pune” te
AKPA-s, si me poshte:

  • Specialist ne Sektorin e Zyres Vendore Kolonje, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise
    Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Korçe

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1047