AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO” TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Shkolla Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tirane, ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • (nje) mesimdhenes i teorise profesionale te drejtimit Elektroteknik
  • (nje) messimdhenes i praktikes profesionale ne drejtimin Etektroteknike, mesues
    zevendesues (leje lindje) deri me date 14.06.2024.
  • 2 (nje) mesimdhenes i teorise profesionale te drejtimit Teknologji lnformacioni dbe
    Komunikimi
  • 2(dy) mesimdhenes te praktikes profesionale ne drejtimin Teknologji lnformacioni dhe
    Komunikirni

 

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 594 593 (1)592 (1)591 (1)