AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE SHERBIME KORÇE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te Ligjit Nr.15/2019 “Per nxitjen e Punesimit”, Ligiit nr.15/2017 “Per arsinun dhe
fonnimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, Vendimit te Keshillit te Ministravc nr.554, date
31.07.2019 “Per krijirnin, menyren e organizimit dhe  e funksionimit te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive”, te Udhezimit te Ministrise e Financave dhe Ekonomise nr. 14, date
27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit
profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore perberjes se njesise se zhvillimit te
ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”

Ofruesi publik i AFP-se, Shkolla Profesionale Sherbime  Korce shpall pozicionet

  • Mesimdhenes me kohe te plote per “Lendet Veterinare”
  • Mesimdhenes me kohe te plote per “Lendet Hoteleri”

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4032 4025