AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE HOTELERI-TURIZEM TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te Ligjit Nr.15/2019 “Per nxitjen e Punesimit”, Ligjit m.15/2017 “Per arsimin dhe formimin
profesional ne Republiken e Shqiperise”, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554, date 31.07.2019
“Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
Aftesive”, Udhezimit Nr 14~ date 27. 05. 2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve
publike te arsimit dhe formimit profesional”, i ndryshuar me Udhezimin Nr.10, date 31.03.2023 “Per
disa shtesa dhe ndryshime Udhezimin Nr.14, date 27.05.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional si dhe aspektet e menaxhimit te
burimeve njerezore , perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe forrnimit profesional
dhe zhvillimit te  vazhduar profesional te personelit “, Kreu XXI, Neni 109 “Shpallja e vendit te lire per
personelin mesimdhenes te kultures profesionale me kohe te plote ”
Shkolla e mesme profesionale “Hoteleri-Turizem”, Tirane ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionet:

l (nje) Mesimdhenes i formimit teorik/praktik Recepsion (Kohe e plote)

1 (nje) Mesimdhenes i formimit teorik/praktik Kuzhine (Kohe e plote)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 400.1