AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE” HAMDI BUSHATI” SHKODER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”: te ligjin nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”: te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554. date 31.7 .2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”: te Udhezimit nr. 14, date 27.05.2021″Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit. Shkolla e Mesme profesionale “Hamdi Bushati” Shkoder ju njofton per krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Mesimdhenes te praktikes profesionale me kohe te plote Drejtimi Hoteleri -Turizem

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3537