AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PER ZONEN VERILINDORE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr, 554.
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te punesimit dhe aftesive”; te udhezimit nr. 14. date 27.05.2021, “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,
DROFPPZVL, ju njofton krijimin e levizjes per vend te lire per pozicionin:

Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin, Instalime dhe mirembajtje Hidraulike. Rajoni Mat: -1 person

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

2469