AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DRAKPA FIER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit Nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit
te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdherit
te Kryeministrit nr.164, date ,05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Udhezimit te Ministrit te
Financave dhe Ekonomise m.15. date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit
nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes”, ju lutem procedoni me shpalljen e njoftimit per
vendin e lire, brenda dates 08.05.2024, si me poshte:

Pozicioni i punes:

  • Drejtor ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Fier.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1182