AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESIVE, DRAKPA FIER, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07. 1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”‘ i
ndryshuar, Ligiit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar,Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” i ndryshuar, Udhezimit te Ministrit te Financave
dhe Ekonomise nr.15, date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe lirimit nga detyra te
punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen
me Kodin e Punes” dhe shkreses nr.1182 prot. date 08.05.2024 “Njoftim per vend te lire
AKPA-s, Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen perfundirmtare te
kandidateve te kualifikuar sipas rendit alfabetik per pozicionin:

  • Drejtor i Drejtorise Rajonale te
    Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Fier si me poshte:
  • Znj.Suela Prifti