AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZEM” TIRANE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”

Shkolla e mesme profesionale “Hoteleri-Turizem” ju njofton plotesimin e vendive te lira per
pozicionet:

  •  Mesimdhenes i teori /praktike profesionale me kohe te plote: Kuzhine
    Rajdi Pojanaku
  • Mesimdhenes i teori/ praktike profesionale me kohe te plote: Recepsion
    Edlira Lako