AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMlT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “THOMA PAPAPANO” GJIROKASTER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Shkolla e mesme profesionale ‘Thoma Papapano” Gjirokaster, ju njofton krijimin e vendit te
lire per pozicionin mesimdhenes me kohe te pjeseshme te “Teorise Profesionale”:

  •  Mesimdhenes i lendes “Teori Profesionale, ne drejtimin mesimor “Teknologji Informacioni
    dhe Komunikimi”

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1255