AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMlT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date: 31.7.2019. per  krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr.14, date 27.05.2021 “Per menyren e
organizimit dbe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe
aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te
arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”.

QFPP ju  njofton per krijimin e vendeve te lira per pozicionet:

 1. Mesimdhenes me kohe te pjesshrne i formimit teorik-praktik per kursin ” Kujdestar per
  persona me aftesi te kufizuar” prane QFPP Durres ( 1 person)
 2. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Kujdestar per
  te moshuar” prune QFPP Durres ( 1 person)
 3. Mesimdhenes me  kohe te pjesshme i formirnit teorik-praktik per kursin “Berber” prane
  QFPP Durrcs ( 1 person)
 4. Mesimdhenes me  kohe te pjesshme i formimii teorik-praktik per kursin ” Estetike “prane
  QFPP Durrcs ( 1 person)
 5. Mesimdhenes me kohe te pjesshme 1 formimit teorik-praktik per kursin ” Sekretari” prane
  QFPP Durres ( 1 person)
 6. Mesimdhenes me kohe te pjesshme I formimit teorik-praktik per kursin ” Saldim” prane
  QFPP Durrcs ( 1 person)
 7. Mesimdhenes me kohe te pjesshme I formimit  teorik-praktik per kursin ” Administrator
  ndertesash ·, prane QFPP Durres ( 1 person)
 8.  Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Manikyr –
  pedikyr prane QFPP Durres ( 1 person)
 9. Mesimdhenes me kohe te pjesshme I formimit teorik-praktik per kursin ” Modelim Veshje
  femrash ” prune QfPP Durres ( 1 person)
 10. Mesimdhenes me kohe te pjesshme formimit teorik-praktik per kursin ” Instalime
  sisteme ngrohje- ftohje ” prane QFPP Durres ( l person)
 11. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i forrnimit teorik-praktik per kursin ” Servis motorri
  ne automjetet e lehta “prane QFPP Durres ( 1 person)
 12. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i  formimit teorik–praktik per kursin ” Udherrefyes
  Turistik “prane QFPP Durres ( 1 person)
 13. Mesimdhenes me kohe te pjesshme I [ormimit teorik-prak:tik per kursin ” Sherbim
  mikepritjejeje hoteleri “prane QFPP Durres ( I person)
 14. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i forrnimit teorik-praktik per kursin Picajol prane
  QFPP Durrcs ( 1 person)
 15. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i  formimit teorik-praktik per kursin ” Aftesi Digitale
  ” prane QFPP Durres ( 1 person)
 16. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Sherbime ne
  bar dhe restorant prane QFPP Durres ( 1 person)
 17. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Riparim
  elektroshtepiake “prane QFPP Durres ( l person)
 18. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Gjuhe Angleze”
  prane QFPP Durres ( 1 person)
 19.  Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Rrobaqepsi”
  prane QFPP Durres , Filiali Kruje ( 1 person)
 20. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Torneri dhe
  makina metal- prerese” prane QfPP Durres , Filiali Kruje ( 1 person)
 21. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i Formimit teorik-praktik per kursin ” Axhusteri
  mekanike prane QFPP Durres, Filiali Kruje ( l person)
 22. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Gjuhe Angleze”
  prane  QFFP Durres , prane IEVP ( 1 person)
 23. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Gjuhe Italiane
  prane  QFFP Durres prane IEVP> ( 1` person)
 24. Mesimdhenes me kohe te pjesshmc i tormimit teorik-praktik per kursin ” Kujdestar
  Social” QFPP Durres, prane IEVP ( 1 person)                                                                                 PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 472