AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMlT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Qendra e Formimit Profesional Publik Durres ju njofton plotesimin e vendeve te lira per
pozicionet :

1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Mobileri ”
prane QFPP Durres – Ervis Taga
2. Mesimdhenes me kohe te pjesshrnei formimit teorik-praktik per kursin ” Prodhime
brumi “prane QFPP Durres – Brunilda Rrapo
3. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Kuzhine”
prane QFPP Durres – Teuta Cepalli
4. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Servis motorri
ne automjetet e lehta “prane QFPP Durres, filiali Kruje – Roald Musteqja
5. Mesimdhenes me kohe te pjesshme, i formirnit teorik-praktik per kursin ” Punime
muratimi dhe suvatimi “prane QFPP Durres – Aleks Pura

6. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit tcorik-praktik per kursin ” Punime
pllkashtrimi ” prane QFPP Durres – Aleks Pura
7. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Punime
duralumini ” prane QFPP Durres – Gentian Xhumrra