AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMJT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMlMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Qendra e Formimit Profesional Publik Durres ju njofton krijimin e vendeve te lira per
pozicionin :

1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Arkiv “prane
QFPP Durres, (1 person)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 586