AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DRE AFTESIVE, DRAKPA SHKODER VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim tc Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”
i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjcn e punesimit”,i ndryshuar, Vendimit te
Keshillit te Ministrave m.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe
te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar,
Urdherit te Kryeministrit nr.164, date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te
organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Udhezimit
te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr. 15, date 29.04.2022 “Per menyren e
emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” dhe shkreses me
nr.5 prot, date 03.01 .2024 “Njoftim per vend te lire” te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Shkoder, protokolluar ne AKPA me nr.21 prot,
date 05.01.2024, ju lutem procedoni me shpalljen e njoftimit per vendin e lire, brenda
dates 23.02.2024, si me poshte:

  • Pozicioni i punes:
    Specialist ne Sektorin e Menaxhimit dhe Ofrimit te Sherbimeve te Punesimit, ne
    Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Shkoder ( vetem
    per periudhen kohore te lejes se barrelindjes se specialistit te emeruar ne kete pozicon)

PER ME TEPER KLIKONI LINKUN BASHKENGJITUR   21.11