AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “KOLIN GJOKA” LEZHE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”: te ligjin nr. 15/2017, “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”: te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554. date 31.7 .2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”: te Udhezimit nr. 14, date 27.05.2021″Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional,  Shkolla e Mesme profesionale “Kolin Gjoka” Lezhe ju njofton per krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Mesimdhenes te formimit teorik-praktik. Drejtimi Sherbime Sociale dhe Shendetesore me kohe te pjesshme. ( l2 ore/jave)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3538