AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZEM” TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”, Kreu XXI, Neni 113: Procesi i perzgjedhjes se personelit mesimdhenes te
kultures profesionale me kohe te pjesshme ne ofruesit e AFP-se ”
Shkolla e mesme profesionale “Hoteleri-Turizem”, Tirane ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionet:

  • 1 (nje) Mesimdhenes i formimit praktik Kuzhine (Kohe e pjesshme)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 755