AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, QENDRAE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK SHKODER, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Qendra e Formimit Profesional Publik Shkoder, ju njofton plotesimin e vendit te lire per
pozicionin:

  • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme ne kursin
    “Kuzhine” dhe “Picajol”. Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune, u shpall fitues, z. Risalt Ceka
  • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme ne kursin
    “Servis motori ne automjete te lehta” dhe “Servis elektroauto ne automjetet e lehta”. Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune, u shpall fituese, z. Besmir Qershija.
  • 1 (nje) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik me kohe te pjesshme ne kursin
    “Kuzhine” – Lezhe. Ne perfundim te procedures per kete pozicion pune, u shpall fitues, Z. Ndrek Berisha