AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, QENDRA E FORMIMlT PROFESlONAL PUBLIK ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr 15/2019, “Per nxitjen e punesimit'” te ligjit nr 15/2017 “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise ” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr 554 date
31.07.2019 “Per krijimin , menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive “; te udhezimit nr 14 date 27.05.2021 “Per menyren e organizmit dhe
veprimtarive te ofruesve publik te arsimit dhe formimit profesional”, ne Urdherin nr.966/1 .prot nr. 49,
date 12.02.2024, “Per miratimin e numrit te Instruktoreve dhe Mesuesve me kohe te pjesshme per
vitin 2024”,

Ofruesi publik i AFP-se Qendres se Formimit Profesional Publik Elbasan, ju njofton krijimin e vendit
te lire per pozicionet:

  • Instruktor/e Manikyr-Pedikyr – 1 person

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1391