AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, QENDRA E FORMIMlT PROFESIONAL PUBLlK KORÇE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, Ofruesi publik i AFP-se Qendra e Forrnimit Profcsional Publik, Korçe, ju njofton krijimin e vendeve te
lira per pozicionet Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kurseve: AFTESl DlGJlTALE,
KUZHINE, GRAPHIC DESlGN, ESTETIKE, SERVIS XHENERIK NE AUTOMJETET E
LEHTA

Pozicionet:

a) Mesimdhenes me kohe tc pjesshme te kursit: AFTESI DIGJITALE —-2 persona
b) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: KUZHINE (Pogradec) —- 1 person
c)Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: GRAPHIC DESIGN —–1 person
d)Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: ESTETIKE —–1 person
e) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: SERVIS XHENERIK NE AUTOMJETET E LEHTA —–1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 832