AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Qendra e Formimit Profesional Publik Durres ju njofton plotesimin e vendeve te lira per
pozicionet :

1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Sherbime ne
bujtina ” prane QFPP Durres, – Znj. Elona Hima
2. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Aftesi Digjitale
prane QFPP Durres, Znj. Esla Shehu, Znj. Arnela Lila
3. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Administrator
ndertesash” prane QFPP Durres, -Znj. Anisa Balla
4. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Picajol” prane
QFPP Durres, – Z.Valmir Toslluku

5. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Servis motorri
ne automjetet e lehta ” prane QFPP Durres, – Z. llir Llorja
6. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Servis
elektroauto ne automjetet e lehta” prane QFPP Durres, – Z. llir Llorja