AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, DREJTORJA RAJONALE KUKES, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim  te Ligjit nr. 7961, date 12.07.1995 “Kadi i Punes i Republikes se Shqiperise  i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Veudimit te Keshillit
te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” i ndryshuar, Urdhrit te
Kryeministrit nr.164. dale 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive. Udhezimit te Ministrit te Financave dhe
Ekonomise nr.15. date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te
punonjesve te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e
Punes” i ndryshuar shkreses nr.44 prot, date 05.02.2024 “Njoftim per vendin te lire te
punes”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Kukes,
protokolluar ne AKPA me nr.314 prot, date 07 .02.2024 dhe shkreses nr. 314/1 prot, date
08.02.2024 ‘”Njoftim per vend te lire pune” te AKPA-s, ju njoftojme se:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive publikon listen perfundimtare te
kandidateve te kualifikuar, sipas rendit alfabetik, per pozicionin: Pergjegjes Sektori ne
Sektorin e Zyres Vendore Has, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Kukes, si me poshte:   Z. Flamur Thaci