AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, DRAKPA LEZHE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961. date 12.07.1995, Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164.
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15 date
29.04.2022. “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.308
prot, date 02 .05.2024. Njoftim per vendin te lire punes, te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Lezhe, protokolluar ne AKPA me nr.1159 prot date
07.05.2024 dhe shkreses nr. 1159/1, date 08.05.2024,

Njoftim per vend te lire pune te AKPA-s, per proceduren e shpalljes se vendit te lire te punes per pozicionin:

  • Specialist ne Sektorin e Sherbimeve Mbeshtetese, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
    Aftesive, Lezhe, ne fazen e pare te vleresimit nuk eshte paraqitur asnje kandidat .
  • Sa me siper, ju njoftojme mbylljen e procedures pa fitues, per pozicionin e punes: Specialist ne
    Sektorin e Sherbimeve Mbeshtetese ne Dreitorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit
    dhe Aftesive Lezhe.