AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE,QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31 .7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr. 14, date 27.5.2021″ Per menyren e
organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe
aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perbcrjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te
arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”

Qendra e Formimit Profesional Publik Durres ju njofton plotesirnin e vendit te lire per
pozicionin:

1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik – praktik per kursin ” Manikyr –
Pedikyr ” prane QFPP Durres

• Ne kete pozicion u emerua Znj. Desara Dija

2. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik – praktik per kursin ” Rrobaqepsi
prane QFPP Durres

Ne kete pozicion u emerua Znj. Erina Gjeci

3. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formirnit teorik – praktik per kursin ” Kujdestar
Social ” prane QFPP Durres

Ne kete pozicion u emerua Znj. Matilda Zhiti

4. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik – praktik per kursin ” Bojatisje ”
prane QFPP Durres

Ne kete pozicion u emerua Z. Aleks Pura

5. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik – praktik per kursin ” Perpunim
peshku ” prane QFPP Durres

Ne kete pozicion u emerua z. Anri Shuka

6. Mesimdhenes me kohe te pjcsshrne i formimit teorik – praktik per kursin ” lnstalime
dhe mirembajtje e rrjetit elektrik ” prane QfPP Durres

Ne kete pozicion u emerua z. Xhevit Lacku

7. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik – praktik per kursin ” Grafik
Dizajn ” prane QFPP Durres

• Ne kete pozicion u emerua Z. Rexhino Kristo

8. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik – praktik per kursin ” Instalime
dhe mirembajtje e rrjetit hidraulik prane QFPP Durres

• Ne kete pozicion u emerua Z. Kastriot Mustafaj

9.Mesimdhenes me kohe te pjesshme I formimit teorik- praktik per kursin “Kujdestar
Femijesh” prane QFPP Durres

Ne kete pozicion u emerua Znj. Rajmonda Kazanxhi

10. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik- praktik per kursin ” Pasticeri ”
prane QFPP Durres

• Ne kete pozicion u emerua Znj. Brunilda Rapo

11. Mesimdhenes me kohe te pjesshrne i formimit teorik – praktik per kursin ” Parukeri ”
prane QFPP Durres

Ne kete pozicion u emerua Znj. Brunilda Kapseri

12.Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik- praktik per kursin ” Kuzhine”
prane QFPP Durres

Ne kete pozicion u ernerua z. Xhaferr Bejdo