AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, ZVAKPA SARANDE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961. date 12.07.1995 ,Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164.
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15 date
29.04.2022 ··Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.167
prot, date 21 .02.2024. Njoftim per vendin te lire punes, te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Vlore, protokolluar ne AKPA me nr.537 prot date
28.02.2024 dhe shkreses nr. 537/15  prot date 25.04.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te
AKPA-s si me poshte:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen perfundimtare te kandidateve te
kualifikuar, sipas rendit alfabetik, per pozicionin:

  • Specialist ne Sektorin e Zyres Vendore Sarande.
    ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombctare te Punesimit dhe Aftesive, VIore si me poshte:

Znj. Liljana Bedaj
Znj. Odeta Bezhani