AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, ZVAKPA SARANDE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe  Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date
29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.167
prot, date 21.02.2024, “Njoftim  per vend te lire pune”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Vlore, protokolluar ne AKPA me nr.537 prot, date
28.02.2024 dhe shkreses nr. 537/1 prot. date 01.03.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te
AKPA-s, si me poshte:

Njoftim per vend te lire pune” te AKPA-s. per proceduren e shpalljes se vendit te lire te punes per pozicionin:

  • Specialist ne Sektorin e Zyres Vendore Sarande, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive,
    Vlore, kandidati i kualifikuar ne fazen e pare na ka njoftuar ne rruge elektronike per mos
    paraqitjen e tij ne konkursin e caktuar per fazen e dyte te rekrutimit.
  • Sa me siper, ju njoftojme mbylljen e procedures pa fitues, per pozicionin e punes: Specialist ne
    Sektorin e Zyres Vendore Sarande, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit
    dhe Aftesive, Vlore.