AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, ZVAKPA POGRADEC, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.7961. date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise, i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164.
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15. date
29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale
te Agjencise Kombetare te Punesimit dhc Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” dhe shkreses
nr.321 prot. date 14.05.2024 ”Njoftim per vend te lire pune ne Drejtorine Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit Korce te Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
Aftesive Korce, protokolluar ne AKPA me nr.1277 prot, date 17 .05.2024,

Pozicioni i punes:

  • Pergjegjes Sektori ne Sektorin e Zyres Vendore Pogradec, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise
    Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Korce.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1277.1