AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, ZVAKPA POGRADEC, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjii nr.7961. date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr. 15/2019  “Per nxitjen e punesimit”  i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019. Per krijimin menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive  i ndryshuar Urdherit te Kryeministrit nr.164.
date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15. date
29.04.2022. Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.321
prot, date 14.05.2024 “Njoftim per vendin tee lire pune” te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Korce, protokolluar ne AKPA me nr. 1277 prot, date
17.05.2024 dhe shkreses nr. 1277/1 prot. date 21.05.2024 “Nioftim per vend te lire pune te
AKPA-s si me poshte:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton listen perfundimtare te kandidateve te
kualifikuar, sipas rendit alfabetik per pozicionin

  • Pergjegjes Sektori ne Sektorin e Zyres Vendore
    Pogradec, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Korce, si
    me poshte: Znj.Luiza Krëste