AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, ZVAKPA KURBIN, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit Nr.7961, date 12.07.1995 “Kadi i Puues i Republikes se Shqiperise”
i ndryshuar, Ligjir nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te
Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijirnin, menyren e organizimit dhe
te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar,
Urdherit te Kryerninistrit nr.164, date 5.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te
organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit
te Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te
lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” dhe shkreses me m.309 prot,
date 02.05.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Lezhe, protokolluar ne AKPA me nr.1160 prot,
date 07.05.2024,

Pozicioni i punes:

  • Specialist ne Sektorin e Zyres Vendore Kurbin, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise
    Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Lezhe.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1160.1