AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, ZVAKPA KUÇOVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 5.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit
dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29.04.2022 “Per
menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes”, shkreses me nr.128 prot.
date 27.04.2024 “Nioftim per vend te lire pune”, te Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive Berat, protokolluar ne AKPA me nr.560 prot. date 29.04.2024, dhe
shkreses nr.560/1 prot, date 22.04.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te AKPA-s, per
proceduren e shpalljes se vendit te lire te punes per pozicionin:

  • Pergjegjes Sektori ne Sektorin e
    Zyres Vendore Kucove, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
    Aftesive, Berat, ne fazen e pare te vleresimit nuk eshte paraqitur asnje kandidat.

Sa me siper, ju njoftojme mbylljen e procedures pa fitues, per pozicionin e punes: Pergjegjes
Sektori ne Sektorin e Zyres Vendore Kucove, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive, Berat.