AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE TIRANE, “SHKOLLA E MESME TREGTARE VLORE”, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Ofruesi publik i AFP-se Shkolla e Mesme Tregtare Vlore ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionin e punes:

  • Pergjegjes Sektori Finance -Administrim

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 881