AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE TIRANE, SHKOLLA E MESME PROFESlONALE INDUSTRIALE ”PAVARESIA” VLORE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional,

Ofruesi Publik i AFP-se, Shkolla Industriale Pavaresia Vlore, ju njofton vendin e lire te punes per kete pozicion:

  • Dega Termohidraulike per Personelin Mesimdhenes te Praktike Profesionale(me kohe te plote)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1051