AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA BERAT SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, i ndryshuar, Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” i ndryshuar, Urdherit te Kryeministrit nr.164,
date 5.10.2023 “Per miratimnin e struktures dhe te organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit
dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29 .04.2022 “Per
menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te punonjesvc se Drejtorive Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” i ndryshuar, shkreses nr.89
prot, date 05.02.2024 “Njoftim per zevendesim ne vend pune”, t.e Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive, Berat, protokolluar ne AKPA me nr. 317 prot, ‘date
07 .02.2024 dhe shkreses nr. 317 /1 prot, date 08.02.2024 “Njoftim per vend te lire pune” te
AKPA-s, ju njoftojme se:

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive ju njofton Listen perfundimtare te kandidateve te
kualifikuar per pozicionin: Specialist ne Sektorin e Zyres Vendore Kucove, ne Drejtorine
Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Berat (vetem per periudhen e lejes
se barrelindjes se specialistit te emeruar ne kete pozicion), si me poshte:   Znj. Orsela Liko