AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 14, datë 27.5.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”, i ndryshuar, dhe shkresës nr.3510/4 prot, datë 30.11.2023 “Njoftim për vend të lirë” të AKPA-s, si më poshtë:

1. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton listën përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar, sipas rendit alfabetik, pozicionin: Drejtor i Shkollës Profesionale Elbasan, si më poshtë:

 

Z. Leonidha Haxhinikolla

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3510.8