AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA TEKNIKE PROFESIONALE “ENVER QIRAXHI”, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, dt.27.05.2022, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”

Ofruesi publik i AFP-së, Shkolla e Mesme Profesionale, “Enver Qiraxhi”, Pogradec ju njofton krijimin e vendit të lirë për
pozicionin:
  • Nendrejtor i Kultures Profesionale

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

 

839.1