AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRlKE ”GJERGJ CANCO”, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe funksionimnit te  Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive” te udhezimit nr.14, date 27.5.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofrueseve publike te arsimit dhe formimit profesional”,
Shkolla Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tirane, ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionin:

  • 1 (nje) mesimdhenes i teorise profesionale te drejtimit Elektroteknike

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 489