AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO”, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë,,; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të  të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.5.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesëve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla Teknike Elektrike”Gjergj Canco”Tiranë, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionet : 

  • 1 mësimdhënës të teorisë profesionale të drejtimit Elektronikë
  • 1 mësimdhënës të praktikës profesionale të drejtimit Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
  • 1 mësimdhënës i praktikes profesionale të drejtimit Elektronikë
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3149
  • 3150