AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO”, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të  të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.5.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesëve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla Teknike Elektrike”Gjergj Canco”Tiranë, shpall pozicionet:

  • 1 mësimdhënës të praktikës profesionale të drejtimit Elektroteknikë, mësues zëvendësues (leje lindje)  deri më datë 14.06.2023
  • 1 mesimdhenes te teorise profesionale te drejtimit TIK

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 41 42