AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO”, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të  të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.5.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesëve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla Teknike Elektrike”Gjergj Canco”Tiranë, shpall pozicionet:

  •  Mësimdhënës të teorise profesionale të drejtimit Teknologji Informacioni dhe Komunikimi profili Programim me kohe te plote ( 2 persona)
  • 1 Mësimdhënës të teorise profesionale  profili Multimedia, me kohe te plote (1 person )
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1300