AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO”, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Shkolla Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tirane, ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionin :

  • Pergjegjes i Bazes Prodhuese (1 punonjes)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 514.1