Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Shkolla Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tiranë SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit nr.107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive

njofton listën e kandidatëve të kualifikuar për fazën e parë për vendet e lira të punës si mësues të kulturës profesionale në Shkollën Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tiranë:

 1. Abaz Shehu TIK
 2. Bujar Qosja Bazat e Sipërmarrjes
 3. Dorina Çumani Bazat e Sipërmarrjes
 4. Elton Heta TIK
 5. Elton Kaziu TIK
 6. Eni Xhogu TIK
 7. Erald Mali TIK
 8. Flamur Mera TIK
 9. Helidon Samarxhi TIK
 10. Megi Sako Bazat e Sipërmarrjes
 11. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shkolla gjergji canco Tirane