AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO”, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019. “Per krijimin dhe menyren e organizimit dhe funksionimit te Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive” te udhezimit nr.14, date 27.5.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofruseve publike te arsimit dhe formimit profesional”.

Shkolla Teknike Elektrike”Gjergj Canco” Tirane  ju njofton krijimin e vendit te lire per
pozicionet:
2 (dy) mesimdhenes te teorise profesionale te drejtimit Teknologji lnformacioni dhe
Komunikimi.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

463 (1)