AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESlONALE TEKNlKE KORÇE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Shkolla Prolesionale Teknike Korçe, ju njofton plotesimin
e vendit te lire, pas afatit te ankimimit per pozicionin:

  • Mesimdhenes me kohe te plote te kultures profesionale teorik TIK: Gabriel Kita 
  •  Instruktor i praktikes profcsionale per drejtimin termohidraulik: Thimaq Kotori