AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE”STILIANO BANDILLI” BERAT, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit Nr.15/2019 “Per nxitjen e Punesimit; Ligjit Nr.15/20 17″Per arsimin dhe
fornimin profesional ne Republiken e Shqiperise, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554,
date 31.07.2019 “Per krijimin,menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit nr 14, date27.05.2021″ Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe te formimit profesional”, Kreu
XXI, Ne11i 108. ” Levizja paralele e personelit mesimdhenes ne ofruesit publike te AFP- se.
Shkolla e mesme profesionale” Stiliano Bandilli”, shpall pozicionin

 

  • Mesimdhenes i teorise dhe  praktikes profesionale, dega “TIK””, ( me kohe te pjesshme).
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2824