AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE TEKNIKE KORÇE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshilli te Ministrave nr. 554,
date 31 .7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional” Ofruesi publik i AFP-se:

Shkolla Profesionale Teknike, Korce shpall pozicionet si me poshte :

  • Mesimdhenes i praktikave profesionale per drejtimin mekanik- 1 person me kohe te pjesshme
  • Mesimdhenes i praktikes profesinale per drejtimin termohidraulik -2 persona me kohe te pjesshme

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3634