AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE TEKNIKE KORÇE, VEND I LIRE PUNE

Bazuar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.554, date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren
e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”.
Ne zbatim le Ligjit Nr.15/2019 “Per nxitjen e Punesimit”, Ligjit nr.15/2017 “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise te ndryshuar, Udhezimit nr. 14. date
27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe
formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore i ndryshuar.

Ofruesi publik i AFP-se Shkolla Profesionale Teknike Korçe, ju njofton krijimin e vendit te
lire per pozicionin:

  • 1.Sanitare

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1372