AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE TEKNIKE KORÇE, VEND I LIRE PUNE

Bazuar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.554. date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren
e organizimit dhe te funksionimit te Agjcncise Kombctare te Punesimit dhe Aftesive”.
Ne zbatim te Ligjit Nr.15/2019 “Per nxitjen e Punesimit”, Ligjit nr.15/2017 “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Rcpubliken e Shqiperise te ndryshuar, Udhezirnit nr. 14, date
27.05.2021″Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te arsimit dhe
formimit profesional  si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, i ndryshuar,

Ofruesi publik i AFP-se Shkolla Profesionale Teknike Korce, ju njofton krijimin e vendit te
lire per pozicionin:

1.Sanitare

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1294