AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE “STILIANO BANDILLI” BERAT, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te Ligjit Nr.15/2019″ Per nxitjen e Punesimit; Ligjit Nr. l5/2017″Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”,Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554,
date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Urdhezimit nr 14, date 27.05.2021 “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe te formimit profesional”,
Shkolla e mesme profesionale “Stiliano Bandilli”, shpall pozicionin:

  •   Mesimdhenes i praktikes profesionale”, dega Termohidraulike”, (me kohe te plote).

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3619