AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA PROFESIONALE SHERBIME KORÇE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.15 / 2019 “Për nxitjen e punësimit”, ligjit nr.15. datë 2017  ”Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjensisë Kombëtare  të Punësimit dhe Aftësive” Udhëzimit Nr.14, datë  27/05/2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të Arsimit dhe Formimit Profesional” .

Ofruesi Publik I AFP-së, Shkolla Profesionale Sherbime Korçë, shpall pozicionet

Mësimdhënës me kohe te pjeseshme  me ngarkese mesimore 6 ore/javore per modulin mesimor me
kod:M-10-1070-14
Mesues i kultures prolesionale lendet teorike profili mesimor Dizenjim Model pas te mesem).

Mesimdhenes me kohe te plote, per lendet Veterinare

Mesues i kultures prolesionale lendet teorike “Veterinari”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 361 360