AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA PROFESIONALE SHERBIME KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të Ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të Vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla Profesionale Sherbime , Korçë shpall pozicionet si me poshte:

  • Mësues i Teorisë Profesionale “Lendet Veterinare” , me kohë të plotë.
  • Mesues i kultures profesionale lendet teorike “Veterinari”

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3663